foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

bk-webboard2-menu_21.gif
 

click_here_gif_pagespeed_cejv7ehlqbo9.gif
 
 
 
as3.png

 

banner2.png

- การรับชำระภาษีป้าย (เอกสาร)
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เอกสาร)
- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เอกสาร)
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (เอกสาร)
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เอกสาร)
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่เป็นบุคคลธรรมดา  (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
- การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
- การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
- การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
- การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (เอกสาร)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
- การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค (เอกสาร)
- การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (เอกสาร)

  1. 0
  2. 1
  3. 2
« »

กระทู้ ถาม-ตอบ อบต.สากอ

กิจกรรม Facebook Like อบต.สากอ

ข้อเสนอแนะประชาชน

 

ช่องทางติดต่อ / ร้องเรียน

 
  
ร้องเรียนทางไลน์

 

 

รวมแบนเนอร อบต.

 
 

ความรู้เกี่ยวกับ

ประชาธิปไตร

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลิงก์ภายในกรมฯ

 
 

ข่าวสอบงานราชการ

ข่าวสอบงานส่วนศึกษา

ข่าวเปิดสอบบรรจุรับราชการ

ข่าวราคาน้ำมัน

ข่าวร้อนประจำวัน

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

Copyright © 2022 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.