โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาฑล๊ะ-ฝายชลประทาน ม.5 ปี63

-  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านลาฑล๊ะ-ฝายชลประทาน ม.5 พ.ศ.2563

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง