หัวข้อประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2566

 ตัวชี้วัดย่อยที่ที่ 9 

  ข้อ O1    โครงสร้าง  
        -  สำนักปลัด   -  กองคลัง   -  กองช่าง    -  กองศึกษา
 ข้อ O2    ข้อมูลผู้บริหาร 
 ข้อ O3    อำนาจหน้าที่ 
 ข้อ O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 
 ข้อ O5    ข้อมูลการติดต่อ  
 ข้อ O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 ข้อ O7    ข่าวประชาสัมพันธ์  
            - เว็บไซต์
- แฟซสบุ๊ค 
 ข้อ O8     Q & A
 ข้อ O9     Social Network
- แฟซสบุ๊ค  
- ไลค์ 
 ข้อ O10   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 ข้อ O11   แผนดำเนินงานประจำปี และการใช้งบประมาณประจำปี
 ข้อ O12   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และงบประมาณประจำปีประจำปีรอบ 6 เดือน 
 ข้อ O13   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อ O14   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ข้อ O15  คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อ 016   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 ข้อ O17   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
 ข้อ O18    E – Service
- แบบยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ออนไลน์
 ข้อ O19    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
  ข้อ O20    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 ข้อ O21    สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
  ข้อ O22    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 ข้อ O23    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ข้อ O24    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
  ข้อ O25    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  ข้อ O26    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
  ข้อ O27    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อ O28   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  ข้อ O29    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
  ข้อ O30    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
                       - หนังสือ ขอยกเว้นการจัดทำประชาคม 
                       - จัดประชุมประชาคมตำบล 
  ข้อ O31    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที
  ข้อ O32    การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy
  ข้อ O33    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   ข้อ O34    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   ข้อ O35    การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
   ข้อ O36    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ข้อ O37    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   ข้อ O38   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   ข้อ O39    ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
                          - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น        
                          - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   
                          - ประมวลจริยธรรมพลักงานส่วนตำบล   
   ข้อ O40    การขับเคลื่อนจริยธรรม
                          คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริต 
                           - คำสั่ง แต่งตั้งคระกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล
                          - แนวปฏิบัติ Do's ant Don'ts 
                          - แบบรายงานผลโครงการ 
  ข้อ O41    การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
   ข้อ O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  ข้อ O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน