ประวัติตำบลสากอ

สารบัญ

ประวัติหมู่บ้าน
ม.1 บ้านตือระ, ม.2 บ้านบอเกาะ, ม.3 บ้านบาโงมาแย, ม.4 บ้านสากอ, ม.5 บ้านลาโล๊ะ, ม.6 บ้านกลูบี 
ม.7 บ้านสือแด, ม.8 บ้านยะลูตง, ม.9 บ้านจือแร, ม.10 บ้านตันหยง, ม.11 บ้านบาโงยือริง, ม.12 บ้านยรายอ 

ประวัติตำบลสากอ

ความเป็นมา

            เดิมพื้นที่ตำบลสากอเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยหลากหลายพืชพรรณ แต่มีพืชพรรณชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในแถวป่าบริเวณนี้ คือ หวาย ซึ่งมีหวายชนิดนี้มีเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเหนียว ทนทาน เป็นหวายที่มีคุณสมบัติในการจัดสาน มีชื่อว่า “ หวายซือกอ ” 
              จากคำบอกเล่าว่าได้มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่ง ถางป่าที่นี้เพื่อทำเป็นที่อยู่อาศัยและทำการเพาะปลูก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “ บ้านซือกอ ” ต่อมาได้แผลงเป็น “ บ้านสากอ ” และได้ตั้งชื่อเป็นตำบลจนถึงปัจจุบัน บ้านสากอได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่มีความเจริญอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอสุไหงปาดี โดยมีหลักฐานจากการสร้างบ้านเรือนเป็นห้องแถวยาวคล้ายกับอาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน ซึ่งอาคารบ้านเรือนดังกล่าวยังมีร่องรอยที่แสดงให้เห็นจนถึงปัจจุบัน มีสภาพเป็นบ้านเรือนที่ติดยาวเป็นแถวสร้างด้วยไม้ที่มีรูปทรงแบบโบราณแสดงถึงความเจริญของหมู่บ้านในเรื่องเศรษฐกิจ จากคำบอกเล่าของคนในหมู่บ้านว่า บริเวณนี้จะเป็นศูนย์ติดต่อค้าขายของคนจำนวนมาก ทั้งมาจากอำเภอแว้ง และอำเภอสุไหงปาดีในปัจจุบัน สินค้าที่นำมาแลกเปลี่ยนค้าขาย ได้แก่ ยางพารา ข้าวสาร ผลไม้ และของใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตของคนในตำบล สากอ และบริเวณใกล้เคียง 
             ประชากรในอดีตของตำบลสากอมีหลากหลายเชื้อชาติ เช่น เชื้อชาติไทย เชื้อชาติจีน หรือแม้กระทั้งมาเลย์ ส่วนใหญ่คนจีนจะมีอาชีพค้าขายรับซื้อยางส่วนคนไทยมีอาชีพทำสวนยาง ทำสวนผลไม้ความสัมพันธ์ของคนเชื้อชาติทั้งหมดขึ้นอยู่กับการค้าขาย ถึงแม้ว่าบ้านสากอมีความเจริญทางด้านเศรษฐกิจแต่การคมนาคมยังไม่สะดวกเหมือนกับปัจจุบัน ในอดีตการเดินทางของคนในตำบลสากอยังต้องเดินเท้าเพื่อเพื่อไปยังตัวอำเภอในปัจจุบัน ใช้เวลาเป็นวันๆ และยังคงต้องพกพาอาหารในระหว่างการเดินทาง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนการเดินทางยังคงลำบากหนักขึ้นกว่าเดิม มีการพักแรมระหว่างทางเนื่องถนนหนทางยังไม่มี ต้องมีการเดินลัดเลาะป่า สวนยางสวนผลไม้ ถนนหนทางเริ่มเข้าประมา ปี พ.ศ. 2534 
              นอกจากนี้บางในอดีตพื้นที่ของตำบลสากอ ยังมีการเคลื่อนไหวของโจรจีนคอมมิวนิสต์ (จคม.)ที่สร้างความลำบากและความยุ่งยากในการใช้ชีวิตของชาวบ้าน เนื่องจากพื้นที่ตำบลสากอบางหมู่บ้านเป็นพื้นที่ป่าติดับอำเภอสุคิริน ซึ่งมีพรหมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือ ประเทศมาเลเซีย ทำให้ทางการยากแก่การปราบปรามกลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้ได้ ดังนั้นบางพื้นที่ของตำบลสากอในอดีต จึงมีค่ายทหารมาตั้งประจำการเพื่อทำการปราบผู้ก่อการร้าย และมีการปะทะกันเสมอมา ทำให้ชาวบ้านจะเป็นต้องอพยพออกจากหมู่บ้านเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
              จากการบอกเล่าของชาวบ้านถึงเหตุการณ์ที่มาให้ตำบลสากอเกิดความเสียหายและยากแก่การฟื้นฟูนคือ เหตุการณ์ไฟไหม้จุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน คือยานตลาดที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของชาวบ้าน เป็นแหล่งซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าจากผู้คนและสินค้าที่มาจากแหล่งต่างๆ จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้ตำบลสากอต้องหยุดชะงักความเจริญเนื่องจากผู้คนที่เคยอาศัยอยู่มากต้องย้ายถิ่นฐานออกจากตำบลสากอ การแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าที่เคยมีผู้คนผุกผล่านกลับเงียบเหงา 
              ปัจจุบันตำบลสากอ เป็นตำบลสากอหนึ่งที่มีความเป็นมาที่น่าสนใจทั้งทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม เป็นชุมชนที่มีความพร้อมในการพัฒนาศักยภาพของตัวเอง เนื่องจากเป็นตำบลที่มีความพร้อมในหลายๆด้าน ในการพัฒนาตนเองให้เป็นตำบลที่มีตำบลความเจริญในทุกๆด้าน

 
ชุมชนตลาดสากอ
แนวเขา บูโด-สุไหงปาดี
วิวเขากูบาฆูลิง
พันธุ์หวายชนิดหนึ่ง "หวานซือกอ"