10_แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ (คุรุภัณฑ์)ประจำปี  พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2565    
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2564              
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2561