แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2567
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ (คุรุภัณฑ์) ประจำปี พ.ศ.2567
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ (คุรุภัณฑ์)ประจำปี  พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2565    
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2564              
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2563
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน อบต.สากอ ประจำปี พ.ศ.2561