วิสัยทัศน์การพัฒนา

วิสัยทัศน์การพัฒนา


 

" เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล แหล่งอริยวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง "

 

 

พันธกิจ


1. จัดให้มีระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร

2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการ การศึกษา

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระบอบประชาธิปไตร

4.ส่งเสริมการค้าการลงทุน

5.คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.สากอ

 

เป้าหมาย


1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. ประชาชนมีอาชีพ

3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตร

4. การส่วเสริมการค้า

5.ระบบการจัดการขยะ

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม

7. การบริหารจัดการขององค์กรดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล