หัวข้อประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2565

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 

  ข้อ O1    โครงสร้าง 
        -  สำนักปลัด   -  กองคลัง   -  กองช่าง    -  กองศึกษา
 ข้อ O2    ข้อมูลผู้บริหาร  
 ข้อ O3    อำนาจหน้าที่   
 ข้อ O4    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน   
 ข้อ O5    ข้อมูลการติดต่อ   
 ข้อ O6    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง   
 ข้อ O7    ข่าวประชาสัมพันธ์   
            - เว็บไซต์
- แฟซสบุ๊ค 
 ข้อ O8     Q & A
 ข้อ O9     Social Network
- แฟซสบุ๊ค  
- ไลค์ 
 ข้อ O10   แผนดำเนินงานประจำปี
 ข้อ O11   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
 ข้อ O12   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 ข้อ O13   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 ข้อ O14   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 ข้อ 015    ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 ข้อ O16   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริกา
 ข้อ O17    E – Service
- แบบยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ออนไลน์
 ข้อ O18    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อ O19    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน
 ข้อ O20    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 ข้อ O21    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 ข้อ O22    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
 ข้อ O23    สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 
 ข้อ O24    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี 
 ข้อ O25    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ข้อ O26    การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 ข้อ O27    หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 ข้อ O28    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 ข้อ O29    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อ O30   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อ O31    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 ข้อ O32    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 ข้อ O33    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 - หนังสือ ขอยกเว้นการจัดทำประชาคม 
 ข้อ O34     นโยบายไม่รับของขวัญ
- ประกาศ  นโยบายไม่รับของขวัญ  ( นายก  ) (ปลัด )
 ข้อ O35    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
- ต้อนรับคณะ ปปช. ประจำ จ.นราธิวาส 
- กิจกรรม งดให้ งดรับ NO Gift 
 ข้อ O36    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 ข้อ O37    การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 ข้อ O38    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
-  เอกสาร  วัฒนธรรมองค์กร 
-  เอกสาร  ประกาศ เรื่อง การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  
 ข้อ O39    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ข้อ O40    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
 ข้อ O41    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 ข้อ O42    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ข้อ O43    การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน