foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

ต้อนรับคณะ ปปช. ประจำ จ.นราธิวาส

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. นายก อบต.สากอคณะผู้บริหารและข้าราชการ อบต.สากอ ให้การต้อนรับ ผอ.สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนราธิวาส และร่วมรับฟังการนิเทศติดตามการ  ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

 

 
   

  

Copyright © 2022 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.