โครงการปรังปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 12 ปี64

-  สอบราคาจ้างโครงการปรังปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ 12

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง