หัวข้อประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ.2567

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 


  ข้อ O1    โครงสร้าง  
        สำนักปลัด    -  กองคลัง    -  กองช่าง     -  กองศึกษา   

  ข้อ O2    ข้อมูลผู้บริหาร 

  ข้อ O3    อำนาจหน้าที่ 

  ข้อ O4    ข้อมูลการติดต่อ 

  ข้อ O5    ข่าวประชาสัมพันธ์   
               - เว็บไซต์  
- แฟซสบุ๊ค 

  ข้อ O6     Q & A  

  ข้อ O7    แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  

  ข้อ O8    แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี 

  ข้อ O9   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  

  ข้อ 10    คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
                       - คู่มือ การปฏิบัติงาน การจัดเก็บรายได้สำหรับเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
                       - คู่มือ การปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ  
                       - คู่มือ การออกคำสั่งตั้งกรรมการสอบวินัย  

  ข้อ 11    คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ  
                       - คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 
                       - คู่มือบริการประชาชน ฯ ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก 

  ข้อ 12   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ  

  ข้อ 13   E – Service 
                     แบบยื่นคำขอรับความช่วยเหลือ ออนไลน์                        
                        - แบบยื่นร้องทุกข์ออนไลน์  
                        - แบบยื่นขอลงทะเบียนถังขยะออนไลน์  
                        - แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุ  
                        - แบบยื่นขออนุญาตสร้างบ้าน 
                        - แบบยื่นชำระค่าขยะออนไลน์   

  ข้อ 14   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหารพัสดุ  

  ข้อ 15    ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ  

  ข้อ 16    ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  

  ข้อ 17    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี  

  ข้อ 18    แผนบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล 

  ข้อ 19    รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี  

  ข้อ 20    ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
                    - ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  
                    - ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น   
                    - ประมวลจริยธรรมพลักงานส่วนตำบล  

  ข้อ 21    การขับเคลื่อนจริยธรรม  
                    - คำสั่ง จัดตั้งศูนย์ต่อต้านการทุจริต 
                    - คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนตำบล
                    - แนวปฏิบัติ Do's ant Don'ts  
                    - แบบรายงานผลโครงการ  

  ข้อ 22    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  ข้อ 23    ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ข้อ 24    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

  ข้อ 25    การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
                   หนังสือ ขอยกเว้นการจัดทำประชาคม  
                   - จัดประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการ/กิจกรรม  
                      - รายงานผลประชุมหารือ โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567  

  ข้อ 26    ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที  

   ข้อ 27    การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

  ข้อ 28    รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy  

  ข้อ 29    รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา  

  ข้อ 30    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน 

  ข้อ 31    รายงานผลการดำเนินเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี  

  ข้อ 32    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  

  ข้อ 33   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

   ข้อ 34    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  

   ข้อ 35   การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน