หลักธรรมภิบาล

หลักธรรมภิบาล


  • การสร้างความโปรงใส ตามหลักธรรมภิบาล          
  • ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส           
  • กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร       
  • การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล