หลักธรรมภิบาล อบต.สากอ


  • การสร้างความโปรงใส ตามหลักธรรมภิบาล          
  • ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปรงใส           
  • กรอบแนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร      
  • การสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล         
  • ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น                         
  • ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น                    
  • ประมวลจริยธรรมพลักงานส่วนตำบล