foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2564  

     - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564   (รายละเอียด)

       


ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2563

       - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563   (รายละเอียด)

        - รายงานประมาณการรายรับ ปี 2563  (รายละเอียด)
        - รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2563  (รายละเอียด)

        - รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2563  (รายละเอียด)
        - รายละเอียดประมาณการจ่าย ปี 2563  (รายละเอียด)


 

ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2562

        - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562   (รายละเอียด)

        - รายงานประมาณการรายรับ ปี 2562  (รายละเอียด)
        - รายงานประมาณการรายจ่าย ปี 2562  (รายละเอียด)

        - รายละเอียดประมาณการรายรับ ปี 2562  (รายละเอียด)
        - รายละเอียดประมาณการจ่าย ปี 2562  (รายละเอียด)


 ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2561

        - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 61   (รายละเอียด)
        - รายงานประมาณการรายจ่าย ข้อบัญญัติ ปี 61  (รายละเอียด)
        - รายละเอียดประมาณการราย ปี 2561  (รายละเอียด)
        - รายงานประมาณการรายรับ ปี 2561  (รายละเอียด)
        - รายละเอียดประมาณการรับ ปี 2561  (รายละเอียด)


 ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2560

       - งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
       - ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
       - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
       - รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ปี 2559
       - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559


 ข้อบัญญัติ ประจำปี พ.ศ. 2559

        - งบประมาณรายจ่าย ปี 2559
        - ประมาณการงบประมาณรายจ่าย ปี 2559
        - รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
        - รายงานประมาณการรายรับประจำปีงบประมาณ ปี 2559
        - รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2021 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.