การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2566  
  - ประกาศ รายงานฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566
  - รายงานฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2566
การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2565  
  - ประกาศ รายงานฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565
  - รายงานฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565
การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2564   
  - รายงานฐานะการเงิน ประจำปี พ.ศ. 2565
การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2564  
  - รายงานฐานะการเงิน ณ 27 ธันวาคม  2564
  - รายงานฐานะการเงิน ณ  8  เมษายน  2565  ( สตง.รับรอง)
การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2563      
การแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ 2562