คู่มือบริการประชาชนฯ ตาม พรบ. อำนวยความสะดวก

1 - การรับชำระภาษีป้าย (เอกสาร)
2 - การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เอกสาร)
3 - การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เอกสาร)
4 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (เอกสาร)
5 - การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เอกสาร)
6 - การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เอกสาร)
7 - การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่เป็นบุคคลธรรมดา  (เอกสาร)
8 - การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
9 - การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
10 - การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
11 - การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
12 - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
13 - การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
14 - การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
15 - การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
16 - การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (เอกสาร)
17 - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
18 - การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
19 - การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค (เอกสาร)
20 - การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (เอกสาร)