รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของ อปท

รายงานความพึงพอใจประชาชน ประจำปี 2564   
  รายงานความพึงพอใจประชาชน ประจำปี 2563                             
  รายงานความพึงพอใจประชาชน ประจำปี 2562