ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 

กรือโต๊ะ 

มีหลักฐานเล่าสืบกันมา เดิมที่เป็นการละเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เพื่อแก้เหงา โดยใช้ไม้ไผ่ผ่าเป็นซี่ๆแล้วใช้กากมะพร้าวตี ใครเสียงดังกว่าคนนั้นชนะ จากนั้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆกลายเป็นกรือโต๊ะในปัจจุบันสำหรับกรือโต๊ะตำบลสากอมีคณะชื่อว่า อินทรีย์แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านสากอ เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเชีย นอกจากนั้นเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข็งขันระดับเขตและระดับจังหวัดมาแล้ว         มีหลักฐานเล่าสืบกันมา เดิมที่เป็นการละเล่นของเด็กเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เพื่อแก้เหงา โดยใช้ไม้ไผ่ผ่าเป็นซี่ๆแล้วใช้กากมะพร้าวตี ใครเสียงดังกว่าคนนั้นชนะ จากนั้นวิวัฒนาการมาเรื่อยๆกลายเป็นกรือโต๊ะในปัจจุบันสำหรับกรือโต๊ะตำบลสากอมีคณะชื่อว่า อินทรีย์แดง ตั้งอยู่หมู่ที่ 4  บ้านสากอ เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปแสดงศิลปวัฒนธรรม ณ ประเทศมาเลเชีย นอกจากนั้นเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข็งขันระดับเขตและระดับจังหวัดมาแล้ว

 

 

บานอ

บานอ     “บานอ” มาจาก๓ษามาเลเซียว่า “รือบานอ” ได้รับอิทธิพลมาจากรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซียเดิมที่นั้นมาจากเด็กเลี้ยงวัวทำขึ้นมาเพื่อตีนัดหมายหรือให้หรือให้สัญญาณในการนำวัวกลับบ้าน หรือมาพบกันที่ใดที่หนึ่ง ปัจจุบันได้วิวัฒนาการมาเรื่อยๆ จนเล่นเป็นรูปแบบและมีกติกาใช้ในการละเล่นประชันเสียงเพื่อการแข็งขัน ตำบลสากอมีคณะมีชื่อว่า ซือรีกุนิง อยู่ในหมู่ที่ 3 บ้านบาโงมาแย เคยเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปแสดงงานศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย แสดงตีบานอในพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรี พิธีต้อนรับรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสมาตรวจราชการจังหวัดนราธิวาสนอกจากนั้นเคยได้รับรางวัลชนะเลิศการแข็งขันในระดับต่างๆมาแล้วดีเกฮูลู   

 

 

 

 

ดีเกฮูลู

ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านบอเกาะ หัวหน้าวงชื่อว่า นายสตาปอ  ลีมิง  สมาชิกในวงประมาณ  20 คน  ชื่อวง    มือเราะห์มัส      มีชื่อเสียงแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเคยได้รับรางวัลชนะเลิศในงานการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี เป็นตัวแทนของรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย แสดงต่อหน้าพระพักตร์มหากษัตริย์แห่งมาเลเซีย ในงานศิลปวัฒนธรรมของแต่ละรัฐ นอกจากนั้นมีแผ่นบันทึกเทปเป็นของตนเอง มีจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย และภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทยซีละ   

 

 

 

 

ซีละ

เป็นศิลปะการป้องกันตัวอย่างหนึ่ง ได้รับอิทธิพลจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย นิยมเล่นทางภาคใต้ตอนล่างของประเทศไทย ใช้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในสมัยก่อน ปัจจุบันใช้ต้อนรับ พิธีเปิดกิจกรรมต่างๆของแขกผู้มีเกียรติหรือคณะรัฐมนตรีเนื่องโอกาสต่างๆตำบลสากอซีละเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย มีหลายคนหลายคณะที่เป็นที่รู้จัก เช่น เปาะวอมือเซ๊าะ  บ้านบอเกาะ นายอิดเรส การียา บ้านลาโล๊ะ เปาะซูอูมา บ้านกลูบี หรือนายอาดีตและนายยาลี สองพี่