มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ  

   2. มาตรการกลไกให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 

   3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

   4. บันทึกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

             4.1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

   5. มาตรการป้องกันการรับสินบน  

   6. มาตรการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยนช์ทับซ่อน

   7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

   8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  

    10. มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

    11. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน  

    12. มาตรการส่งเสริมแลัพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต