มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

   1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ

  2. มาตรการกลไกให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  4. บันทึกประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

            4.1 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   5. มาตรการป้องกันการรับสินบน

  6. มาตรการใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยนช์ทับซ่อน

  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

  8. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี

             8.1 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 

             8.2  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 

                    -  รายงานผลการดำเนินการ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน ตุลาคม 2564-2565)

  9. รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณะรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท.

             9.1  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ปี 2564

    10มาตรการแก้ไขเหตุเดือดร้อนรำคาญ ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

    11. มาตรการเฝ้าระวังการคอร์รัปชั่นโดยภาคประชาชน

    12. มาตรการส่งเสริมแลัพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต

    13. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ประปรงบประมาณ พ.ศ.2566