แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

  • แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปี 2565 
  • แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปี 2564 
  • แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  ประจำปี 2562