สถิติการร้องเรียนการปฏิบัติงานของบุคลากร อบต.สากอ และการทุจริต

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

เดือน

ปีงบประมาณ พ.ศ.

หมายเหตุ

2564

2565

2566

2567

2568

   ตุลาคม 0 0 0      
   พฤศจิกายน 0 0 0      
   ธันวาคม 0 0 0      
   มกราคม 0 0 0      
   กุมภาพันธ์ 0 0 0      
   มีนาคม 0 0 0      
   เมษายน 0 0        
   พฤษภาคม 0 0        
   มิถุนายน 0 0        
   กรกฏาคม 0 0        
   สิงหาคม 0 0        
   กันยายน 0 0        

รวม

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ไม่มีเรื่องร้องเรียน

0

0