สถิติความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร อบต.สากอ

 

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2559

2560

2561

2562

2563

1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

2

2

5

-

-

 

2. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ

-

1

4

-

-

 
3.ความรู้ที่ต้องมีเพื่อให้สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง 1 2 2 - -  

รวม

3

5

11

0

0