ข้อมูลเชิญสถิติด้านการให้บริการประชาชน อบต.สากอ

 

รายการ

จำนวน

หมายเหตุ

2561

2562

2563

2564

2565

 จำนวนผู้เสียภาษีบำรุงท้องที่

1,695

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน

116

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้เสียภาษีป้าย

1

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคารฯ

1

-

-

-

-

 

 จำนวนรับสมัครเด็กนักเรียน ศพด.

69

-

-

-

-

 

 จำนวนรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

64

-

-

-

-

 

จำนวนรับลงทะเบียนผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส

14

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

-

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้ขอใช้งานอินเตอร์เน็ตฟรี

250

-

-

-

-

 

 จำนวนผู้ใช้บริการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน

8

         

 จำนวนผู้ใช้บริการแจ้งแก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

  ไฟฟ้าสาธารณขัดข้อง   

50

         

 ถนนชำรุด

-

         

 ประปาหมู่บ้านขัดข้อง

3