โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจือแร - บ้านบาโงมาแย ปี63

- สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านจือแร - บ้านบาโงมาแย ม.9 พ.ศ.2563

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง