โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสานจีน-บ้านสากอ ม.10 ปี63

-  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสุสานจีน-บ้านสากอ ม.10 บ้านตันหยง พ.ศ.2563

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง