โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาเนาะรือนะ-แกแกะ ปี63

-   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตาเนาะรือนะ-แกแกะ ม.6 บ้านกลูบี พ.ศ. 2563

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง