โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสือแด ปี63

-   สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบทุ่งนา ม.1 บ้านตือระ พ.ศ.2563

เอกสารประกอบ

- ประกาศสอบราคาจ้าง 

- เอกสารแนบท้ายการจ้าง