รวมประกาศ นโยบาย

 1. ประกาศ นโยบายดำเนินการความปลอดภัยในการทำงาน
 2. ประกาศ นโยบายการบริหารและพพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
 3. ประกาศ นโยบายกลยุทธ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 4. ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
 5. ประกาศ  นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift ( นายก   ) (ปลัด  )
 6. ประกาศ ใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 7. ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ระยะ 4 ปี (2562-2564) 
 8. ประกาศ  ขยายเวลาการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต ระยะ 4 ปี (2562-2564) 
 9. ประกาศ แผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
 10. ประกาศ รายงานผลดำเนินการตามแผนการส่งเสริมมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
 11. ประกาศ รายงานผลการดำเนินการด้านการส่งเสริม วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 12. ประกาศ แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
 13. ประกาศ พนักงานส่วนตำบลผู้ที่มีการปฏิบัติงานในระดับดีเด่น ประจำปี 2562 
 14. ประกาศ การใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 15. ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 16. ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
 17. ประกาศ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 
 18. ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 
 19. ประกาศ มาตรการ กลไก ในการให้ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต.
 20. ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบสอนแข่งขัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 
 21. ประกาศ มาตารฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่ 3 )พ.ศ.2561
 22. ประกาศ การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง
 23. ประกาศ กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทน 
 24. ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารราการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล 
 25. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) 
 26. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสอน การลงโทษทางวินัย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) 
 27. ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
 28. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2559 
 29. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2559 
 30. ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2559 
 31. ประกาศ  ใช้แผนการปฏิบัติการทุจริต ประจำปี 2566-2570