ประชาสัมพันธ์ ขอรับเบี้ยความพิการ

ประชาสัมพันธ์ ขอรับเบี้ยความพิการ 


เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการ

ให้ผู้พิการนำหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้

          1.บัตรประจำตัวคนพิการตัวจริง

          2.ทะเบียนบ้านตัวจริง

          3.สุมดเงินฝากธนาคาร

          4.สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

   กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน

  ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร์-วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 

การแจ้งความประสงค์ ในการรับเงินสวัสดิการเบี้ยความพิการ

    - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ

    - โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากคนพิการ

      กรณีที่ผู้พิการไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ 

วิธีการจ่ายเงิน

           กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2553 ฉบับ 2  พ.ศ.2559 ฉบับ 3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน รายละ 800 บาท       คนพิการที่อายุไม่เกิน 17 ปี รายละ 1,000 บาทต่อเดือน        หลังจากที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการแล้ว กรณีที่คนพิการเสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยความพิการจะได้รับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดำเนินการปิดบัญชีธนาคารภายในเดือนที่คนพิการเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงินเบี้ยความพิการอีก 1 เดือน หากไปปิดบัญชีจะทำให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้  

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยความพิการ

    1. ถึงแก่กรรม (ตาย)

    2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

    3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยความพิการเป็นหนังสือต่อองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยความพิการ

การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการรับเบี้ยความพิการได้อย่างต่อเนื่อง  

    ผู้พิการที่มีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ก่อนที่จะขอย้ายที่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานสวัสดิการสังคมฯ จะได้แนะนำการย้าย หากผู้พิการแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ กรมบัญชีกลางตรวจพบจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการไว้ชั่วคราวเนื่องจากขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ตามระเบียบ จนกว่าจะไปติดต่อขอลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต กทม. /เมืองพัทยา จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการในเดือนถัดไป ตามระเบียบ

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คนพิการไม่ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ  

     บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจำตัวคนพิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส              เพื่อดำเนินการส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส

การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ

เอกสารการขอทำบัตรประจำตัวคนพิการ

คนพิการรายใหม่ที่ยังไม่มีบัตรคนพิการ หลักฐานที่ใช้ดังนี้

1.รูปถ่าย คนพิการหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว              จำนวน 2 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

2.ทะเบียนบ้านคนพิการ

3.บัตรประจำตัวประชาชน คนพิการ ( ในกรณีที่เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี หรือไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน ให้ใช้สูติบัตร (ใบเกิดแทน )

4.เอกสารรับรองความพิการจากโรงพยาบาลของทางราชการ

( ต้องนำคนพิการไปพบแพทย์เพื่อตรวจความพิการ ที่โรงพยาบาลของทางราชการและขอเอกสารรับรองความพิการ)   จำนวน 1 ฉบับ  

5.ประจำตัวประชาชน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล

6.ทะเบียนบ้าน (ผู้ดูแล)  กรณีต้องการมีผู้ดูแล

7.หนังสือรับรองเป็นผู้ดูแลคนพิการ กรณีต้องการมีผู้ดูแล             

8.แบบ ปค.14                                                      

9.บัตรประจำตัว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน (กรณีที่จะให้ผู้ใหญ่บ้าน)รับรอง ปค.14                 

กรณีที่ต้องใช้หนังสือรับรอง และ ปค.14

 

ความสัมพันธ์

 

อยู่บ้านเลขที่เดียวกัน

 

อยู่บ้านคนละเลขที่

อยู่บ้านเลขที่เดียวกัน/หรือคนละเลขที่

ถ้าเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลคนพิการ

พ่อ แม่ บุตร พี่น้องสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรส 

ไม่ต้องใช้หนังสือรับรอง

ใช้หนังสือรับรอง

ใช้หนังสือรับรอง

และใบ

ปค.14

ญาติ หลาน ปู่ ย่า ตา ยาย สามี ภรรยา

ที่ไม่สมรส

จดทะเบียนกัน

ใช้หนังสือรับรอง

และใบ

ปค.14

ใช้หนังสือรับรอง

และใบ

ปค.14

ใช้หนังสือรับรอง

และใบ

ปค.14

หมายเหตุ ในกรณีที่คนพิการมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแล และผู้ดูแลอยู่คนละบ้านเลขที่กับคนพิการ จะต้องใช้หนังสือรับรองผู้ดูแลคนพิการ และใบ ปค.14 ประกอบด้วย  ทุกครั้งที่ยื่นขอทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่

การระงับการจ่ายเงินเบี้ยความพิการชั่วคราวในกรณีที่คนพิการไม่ต่อบัตรประจำตัวคนพิการที่ใกล้หมดอายุ  

     บัตรประจำตัวคนพิการมีอายุ 8 ปี ในกรณีที่บัตรประจำตัวคนพิการใกล้หมดอายุ จะต้องติดต่อขอทำบัตรประจำตัวคนพิการใหม่ก่อนวันหมดอายุภายใน 30 วัน ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการต่อเรื่องต่อไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนริวาส

     กรมบัญชีกลางจะดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยความพิการภายหลังที่คนพิการได้ดำเนินการต่อบัตรประจำตัวคนพิการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการบันทึกข้อมูลการต่อบัตรประจำตัวคนพิการในระบบสารสนเทศฯ   เรียบร้อยแล้ว 

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

โทร 073659450