ประชาสัมพันธ์ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด

ประชาสัมพันธ์ ขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิด


เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร

การขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ..2563 (600 บาทต่อเดือน) 

เป็นเวลา 6 ปี

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

1.มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มี

สัญชาติไทย)

2.เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนอายุครบ

6 ปี

3.อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้น้อย

ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

คุณสมบัติของผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน

1.มีสัญชาติไทย

2.เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ

3.เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้อย

อยู่ในครอบเรือนที่มีรายได้น้อย คิดจากรายได้ของสมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี

ที่พักอาศัยอยู่จริงในบ้านไม่น้อยกว่า 180 วัน

เอกสารการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็ก    

     หลักฐานที่มาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัว บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง

2. ทะเบียนบ้านบิดา มารดา หรือผู้ปกครองเด็ก ตัวจริง

3. สุมดเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ได้แก่ ธนาคาร ธกส.  ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย หากกรณีที่สมุดบัญชีเงินฝากลงทะเบียนพร้อมเพย์ พูกด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น พูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือใช้ไม่ได้ 

4. สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ตัวจริง 

5.สูติบัตรเด็กแรกเกิด ตัวจริง

6.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

5.หนังสือรับรองเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือน       ใช้ในกรณีที่ผู้ปกครองเด็ก เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท ต้องแนบตอนลงทะเบียน

   กำหนดวัน เวลา สถานที่รับลงทะเบียน

   ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.  ในวันจันทร์-วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ) ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนริวาส

    

การสิ้นสุดการได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

  1.เด็กมีอายุครบ 6 ปี    

  2.เด็กแรกเกิดถึงแก่ความตาย

  3.ผู้ปกครองยื่นคำขอสละสิทธิ์เป็นหนังสือต่อ อบต./เทศบาล

  4.ขาดคุณสมบัติตามระเบียบ

     การเปลี่ยนแปลงสิทธิ

     ผู้ยื่นคำร้องของเปลี่ยนแปลงสิทธิรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

ตามแบบ ดร.06 แบบ ดร.01 และแบบ ดร.02 ที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น      

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

           โทร 073659450