การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล

  • การวางแผนกำลังคน
  • ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
  • นโยบายการกำกับองค์การที่ดี
  • นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร
  • แบบสอบถามความพึ่งพอใจของบุคคลากรที่มีต่อองค์กร
  • ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
  • ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรฐานการควบคุมภายใน
  • ประกาศนโยบายคุณธรรม จริตธรรมของข้าราชการการเมือง
  • ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
  • แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม
  • แผนปฏิบัติการเสริมสร้างความผาสุข ความพึงพอใจและแรงจูงใจ
  • หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง
  • การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร
  • แผนอัตรกำลัง
  • แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น