แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

แผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

(Information Technology Master Plan)องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสพ.ศ.2565-2568

(Information Technology Master Plan)องค์การบริหารส่วนตาบลสากอ อาเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาสพ.ศ.2562-2564