หลักเกณฑ์การบริหารแลัพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • หลักเกณฑ์การบริหารแลัพัฒนาทรัพยากรบุคคล   
  • เรื่อง การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล   
  • เรื่อง การสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล  
  • เรื่อง การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล   
  • เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  
  • เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัยฯ  
  • เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560