โครงสร้างบริหารองค์กร

- โครงสร้างบริหารงาน : ข้าราชการ 

- โครงสร้างบริหารงาน : สำนักปลัด  

- โครงสร้างบริหารงาน :  กองช่าง 

- โครงสร้างบริหารงาน : กองคลัง 

- โครงสร้างบริหารงาน : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม