ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์ การลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปี 2565


เอกสารเผยแพร่ ความรู้ ข่าวสาร

สำหรับสิทธิของผู้สูงอายุ

    หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

    ให้ผู้สูงอายุนำหลักฐานมาแสดงต่อองค์การบริหารส่วนตำบล ดงคู่ เพื่อยื่นลงทะเบียนโดยมีหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

    1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

  2. ทะเบียนบ้านตัวจริง

   3. สมุดบัญชีเงินฝากกรณีที่ต้องการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.ประเภทออมทรัพย์ที่ใช้ปัจจุบันสามารถยื่นหรือมีบัญชีธนาคารอื่นๆ ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน และต้องเป็นประเภทออมทรัพย์เท่านั้น โดยไม่ต้องเปิดบัญชีใหม่

     กรณีที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ

กำหนดวัน เวลา สถานที่รับขึ้นทะเบียน

ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - พฤศจิกายน 2563 และเดือนมกราคม 2564 - กันยายน 2564 เวลา  08.30 - 16.30 น.     ในวันจันทร์-วันศุกร์  (เว้นวันหยุดราชการ)

ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  อำเภอสุไหงปาดี

จังหวัดนราธิวาส

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ

     1. มีสัญชาติไทย  

     2. มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์

     3. ไม่เป็นผู้ต้องห้ามตามระเบียบฯ  ข้อ 6  ไม่เป็นผู้ได้รับบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ บำเหน็จรายเดือน ตามสิทธิของผู้สูงอายุ หรือได้รับสิทธิจากบุตร ภรรยาหรือสามี ที่เป็นสวัสดิการรายเดือน จากกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือสิทธิประโยชน์อื่นจากรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

      รายใหม่ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเบี้ย  ยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไป (เกิดตั้งแต่ 2 กันยายน 2504 – 1 กันยายน2505 ) นับอายุจนถึงวันที่ 1 กันยายน 2565 จะอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์

วิธีการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดดังนี้

* ผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี ได้รับเงินเดือนละ  600 บาท

* ผู้สูงอายุ อายุ 70 – 79 ปี ได้รับเงินเดือนละ 700 บาท

* ผู้สูงอายุ อายุ 80 – 89 ปี ได้รับเงินเดือนละ 800 บาท

* ผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไป ได้รับเงินเดือนละ  1,000 บาท

วิธีการจ่ายเงิน

     กรมบัญชีกลางจะจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 ฉบับ 2       พ.ศ.2560 ฉบับ 3 พ.ศ.2561 และฉบับ 4 พ.ศ.2562 ภายในไม่เกินวันที่ 10 ของเดือน ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตภายในวันที่ 1 ของเดือนที่จ่ายเบี้ยยังชีพ จะได้รับเงินภายในเดือนนั้น โดยทางญาติอย่าพึ่งดำเนินการปิดบัญชีธนาคารภายในเดือนที่ผู้สูงอายุเสียชีวิตเพราะจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพอีก 1 เดือน หากไปปิดบัญชีจะทำให้กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าบัญชีไม่ได้  

 - โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ

 - โอนเงินเข้าบัญชีในนามผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้สูงอายุ

การสิ้นสุดการได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   

1. ถึงแก่กรรม (ตาย)

2. ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์

3. แจ้งสละสิทธิการขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นหนังสือต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การย้ายที่อยู่อย่างไรเพื่อให้สิทธิในการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้อย่างต่อเนื่อง   

  ผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องย้ายที่อยู่ ก่อนที่จะย้ายต้องไปติดต่อทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ก่อนที่จะย้ายที่อยู่เพื่อให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาสังคม จะได้แนะนำการย้าย หากผู้สูงอายุแจ้งย้ายไม่บอกทางองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ กรมบัญชีกลางจะระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เนื่องจากขาดคุณสมบัติการรับเบี้ยยังชีพฯ ในปีงบประมาณถัดไปตามระเบียบ เนื่องจากไม่ได้ไปลงทะเบียน ณ ที่องค์กรปกครองท้องถิ่นแห่งใหม่ หากมีการย้ายที่อยู่ผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล/เทศบาลตำบล/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร/สำนักงานเขต กทม./เมืองพัทยา นับจากวันที่ย้าย จึงจะมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณถัดไป ตามระเบียบ

ด้วยความปรารถนาดีจาก องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ  

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส   

โทร 073659450