foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

 

จิตอาสาบริการสร้างประโยชน์ในพื้นที่รับผิดชอบ

นายอนิรุทธิ์  จารมะ นายก อบต.สากอ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงสถานที่สาธารณประโยชน์