โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ เพศเด็กและเยาวชนตำบลสากอ

 
 โครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะเพศเด็กและเยาวชน
ตำบลสากอ 
วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 นายอนิรุทธิ์ จารมะ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสากอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการขลิบหนังหุ้มปลายอวัยวะ
เพศเด็กและเยาวชนตำบลสากอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี
คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาฯ พนักงาน อบต. และผู้
ปกครองเด็กเข้าร่วมด้วย ซึ่งมีเด็กและเยาวชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน
65 คน การขลิบปลายอวัยวะเพศ เป็นการทำความสะอาดเพื่อรักษาสุข
อนามัยของอวัยวะเพศชาย ซึ่งตามหลักศาสนาอิสลามถือว่าต้องทำก่อน
จะบรรลุศาสนนิติภาวะ