ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ปี 2567

   
 ธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ปี 2567 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ จัดกิจกรรม "MOI Waste Bank Week –
มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ
" พร้อมขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recyclable Waste Bank) ให้เกิดความต่อเนื่อง
และยั่งยืน วันอังคาร ที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. นายอนิรุทธิ์ จารมะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ร่วมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สากอ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าส่วน
ราชการในพื้นที่ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ และอาสาสมัครท้องถิ่น
รักษ์โลก (อถล.) ตำบลสากอ เข้าร่วมกิจกรรม มหาดไทย ปักธงประกาศความ
สำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ องค์การบริหารส่วนตำบล
สากอ โดยมีกิจกรรมการรับสมัครสมาชิกธนาคารขยะรายใหม่ เปิดบัญชีรับฝากขยะ
กิจกรรมการรับ-ซื้อขายขยะรีไซเคิล อีกทั้งการรณรงค์สร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ
และสร้างจิตสำนึกให้ผู้เข้าร่วมลดปริมาณขยะ และคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อสร้าง
รายได้กลับคืนสู่ชุมชน