foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

 

   

 

 

 

ลิ้งค์เว็บไซต์ต่าง


Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; plgContentEasyImageCaption has a deprecated constructor in /home/sakogoth/domains/sako.go.th/public_html/web/plugins/content/easyimagecaption/easyimagecaption.php on line 27
- การรับชำระภาษีป้าย (เอกสาร)
- การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (เอกสาร)
- การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (เอกสาร)
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (เอกสาร)
- การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เอกสาร)
- การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์ตั้งใหม่เป็นบุคคลธรรมดา  (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
- การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (เอกสาร)
- การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
- การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ (เอกสาร)
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
- การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
- การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
- การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (เอกสาร)
- การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน  (เอกสาร)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 1 (เอกสาร)
- การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันระยะที่ 2 (เอกสาร)
- การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ค (เอกสาร)
- การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง (เอกสาร)

 

ดูรายละเอียด

 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

Poll สำรวจ
 

ข่าวร้อนประจำวัน

ลิงก์ภายในกรมฯ

 
 

ราคาน้ำมัน

ข้อมูลหน่วยงานราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2020 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.