รายชื่อผู้มีอายุครบกำหนดลงทะเบียน ผู้สูงอายุ หมู่ที่ 11 บ้านบาโงยือริง

ตามวันเดือนปี เกิดวันที่ 2 กันยายน 2505 ถึงวันที่ 1 กันยายน 2506


 

ลำดับที่

ชื่อ-สกุล

บ้านเลขที่

เพศ

วัน/เดือน/ปี

อายุ

หมายเหตุ

1

นางซาบารีย๊ะ     ลอแม

123/1   ม.11  ต.สากอ

หญิง

1 ก.พ. 2506

58

 

2

นายเจ๊ะมะแอ     บินเจ๊ะมุ

125/1  ม.11  ต.สากอ

ชาย

23 ม.ค. 2506

58

 

3

นายเจ๊ะอูเซ็ง    เจ๊ะดอเล๊าะ

136  ม.11  ต.สากอ

ชาย

1 มี.ค. 2506

58

 

4

นายอิสมะแอ    ดุลเลาะ

142   ม.11  ต.สากอ

ชาย

7 มิ.ย. 2506

58

 

5

นายมะ    บินเจ๊ะกาแม

181   ม.11  ต.สากอ

ชาย

30 ธ.ค. 2505

58

 

6

นางสาวนุรมาดีย๊ะ     อาซามิง 

231  ม.11  ต.สากอ

หญิง

21 ม.ค. 2506

58