เปิดอาคารศูนย์พัฒนาฯ

 

   
 เปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 2566 
วันจันทร์ ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นายอนิรุทธิ์
จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ พร้อม
ด้วยนางสีตีสารอ บินหามะ และหัวหน้าส่วนราชการ
ร่วมกันเปิดอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริม
อาชีพผู้สูงอายุ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาสร่วมด้วย