ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่2 ครั้งที่ 1/2566

   
 ประชุมสภา อบต.สากอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566 
วันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2566 นายบาฮารง
บินมามุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
เป็นประธานในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลสากอ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2566
ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ