1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 2566

 

   
 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร 2566  
วันพฤหัสบดี ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นายอนิรุทธิ์
จารมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ พร้อม
ด้วยนางสีตีสารอ บินหามะ รองนายก ปลัด อบต.
หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานของ อบต.สากอ
ร่วมกิจกรรม โครงการ 1 ป่า 1 อปท. เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ สวนสมุนไพร
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ