ประชุมสภา สมัยวิสามัญ 1/2566

   
 ประชุมสภา อบต.สากอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 
วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น.
นายบาฮารง บินมามุ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
เป็นประธานในการประชุมสภา อบต.สากอ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมรอตันมัส สำนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตำบลสากอ