1pi.jpg  

 โภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ 2565 


ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโภชนาการในหญิงตั้งครรภ์ อาการแทรกซ้อน
และความผิดปกติที่ต้องมาโรงพยาบาลทันที ที่อาจเกิดขึ้นกับตนเอง
และลูกน้อยในครรภ์