โรคไข้เลือดออกและลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน 2565 


กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน
จากสถานการณ์ของโรคไข้เลือดออกของอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส
พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกมีอัตราที่สูงขึ้น สำหรับในพื้นที่ตำบลสากอ
ซึ่งเป็นที่ราบเชิงเขามีฝนตกชุมและมีน้ำขังเป็นเวลานาน จึงมีอัตราเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคไข้เลือดออกค่อนข้างสูง และในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์
ของโรคไข้เลือดออกยังทวีความรุนแรง อีกทั้งมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งจำเป็นต้องทำการควบคุมป้องกัน และรณรงค์เพื่อให้สถานการณ์
ของโรคไข้เลือดออกกลับอยู่ในสภาวะที่ไม่รุนแรงและเพื่อเป็นการป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าวฯ กลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้านตำบลสากอ จึงได้จัดทำโครงการฉีดพ่น
หมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเป็นการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ตำบลสากอ
และเป็นการเสริมสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงของประชาชนต่อไป