โครงการศึกาาดูงานคณะบริหารและ ส.อบต 2565 


โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 13-20 ก.พ.2565เพื่อเพิ่มความสามารถการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของ อบต. ดียิ่งขึ้นต่อไป