โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสฯ2565  


โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็น
ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงรวมทั้งผู้ดูแลมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟู
สมรรถภาพร่างกายและจิตใจเพื่อให้สามารถดำรงอยู่ในสังคมอย่างมีคุณค่า เพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองในการดูแลสุขภาพ และเพื่อ
สร้างจิตสำนึกที่ดีและปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเล็งเห็นคุณค่าของผู้สูงอายุและช่วยกันดูแล