โครงการฟื้นฟูนาร้าง  


วันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 นายสุเทพ จันทรวิศรุต ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นประธานในการเปิดโครงการฟื้นฟูนาร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ
โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสากอให้การสนับสนุน เมล็ดพันธ์ุข้าว ปุ๋ย และยาปราบศัตรูพืช ให้กับกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่ตำบลสากอ