foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

 

โครงการฟื้นฟูนาร้าง

อบต.สากอ ได้จัดโครงการฟื้นฟูนาร้าง โดยนายอนิรุทธิ์  จารมะ นายก อบต.สากอ เป็นประธานพิธีเปิด มีกลุ่มเกษตรกรทำนาเข้ารับการอบรม