foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ตำบลสากอ

อบต.สากอ ได้จัดกิจกรรมอบรมคุณะรรม จริยธรรม ให้กับเด็กและเยาวชน ตำบลสากอ ในช่วงปิดการเรียน เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักศาสนา และหางไกลยาเสพติด สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อบต.สากอ ได้สนุบสนุนงบประมาณส่วนนี้เป็นประจำทุกปี และให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป โดยนายอนิรุทธิ์ จารมะ นายก อบต.สากอ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดพิธี

 

   

 
องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2021 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.