foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสากอ เป็นเครื่องมือในการบรรลุเป็าหมายเพื่อการพัฒนาตำบลในด้านต่างๆ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสากอ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ตำบลสากอได้พัฒนาเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งในทุกๆๆด้าน สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงครบถ้วน และทันเวลา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ที่กำหนด

" เป็นแหล่งเงินทุนเสริมสร้างรายได้ ลอปัญหาว่างงาน บริการกิจกรรมสาธารณะให้ทั่วถึง การคมนาคมเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้าน มีจิตสำนึกในการบริการประชาชนด้วยอัธาศัยไมตรี"

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2020 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.