foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to sako subdistrict

วิสัยทัศน์การพัฒนา


 

" เทคโนโลยีก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล แหล่งอริยวัฒนธรรม ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง "

 

 

พันธกิจ


1. จัดให้มีระบบสาธารณูโภคและสาธารณูปการ ระบบคมนาคม ระบบจราจร

2. ส่งเสริมอาชีพ งานสวัสดิการ การศึกษา

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการระบอบประชาธิปไตร

4.ส่งเสริมการค้าการลงทุน

5.คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6. ส่งเสริมศาสนา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

7. พัฒนาระบบบริหารจัดการของ อบต.สากอ

 

เป้าหมาย


1. ระบบโครงสร้างพื้นฐาน

2. ประชาชนมีอาชีพ

3. ประชาชนมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตร

4. การส่วเสริมการค้า

5.ระบบการจัดการขยะ

6. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณธรรม

7. การบริหารจัดการขององค์กรดำเนินการตามหลักธรรมภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลสากอ ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140 โทรศัพท์ 073-653551-4 แฟกซ์ 073-653554
Copyright © 2021 Copyright sako subdistrict administration organization Rights Reserved.